نظریه مشورتی

در فرضی که سارقی با انگیزه سرقت وارد منزلی شده و قبل از تسلط مادی بر مالی در اتاق منزل دستگیر شده و خود نیز اقرار می‌کند که قصد سرقت داشته است، آیا مورد از موارد شروع به سرقت بوده یا در حد ورود به عنف است؟

در فرضی که سارقی با انگیزه سرقت وارد منزلی شده و قبل از تسلط مادی بر مالی در اتاق منزل دستگیر شده و خود نیز اقرار می‌کند که قصد سرقت داشته است، آیا مورد از موارد شروع به سرقت بوده یا در حد ورود به عنف است؟

همچنین در موردی که سارقی در هنگام شب با باز کردن درب خودروی پارک‌شده در خیابان و نشستن در آن شروع به باز کردن ضبط آن می‌کند که با حضور شاکی، متهم دستگیر می‌شود، آیا مورد در راستای اعمال ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بوده و شروع به سرقت آن طبق بند پ ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جرم محسوب می‌شود؟

با توجه به بند یک ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مشخص می‌شود که عمل متهم منطبق با شروع به جرم سرقت از محل سکنی است که مجازات قانونی آن 6 ماه تا 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری است که با لحاظ تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از جمله مجازات‌های درجه 5 محسوب می‌شود بنابراین مطابق بند پ ماده 122 قانون اخیرالذکر، متهم فوق‌الذکر مستوجب مجازات حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه 6 است ضمناً چون سرقت از منزل ملازمه با ورود به آن دارد لذا صرف ورود به منزل اشخاص به قصد سرقت، موجب تحقق بزه ورود به عنف به منزل اشخاص موضوع ماده 694 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نمی‌شود. همچنین سرقت از خودرو در شب از مصادیق بند 3 ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است که در موارد شروع به سرقت مطابق پاسخ سئوال یک رفتار می‌شود.

آیا در بحث تکرار جرم ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مثلا اگر کسی یک فقره سابقه محکومیت در مورد اعتیاد هم داشته و حال سرقت کرده است، مشمول مقررات تکرار جرم می‌شود و لازم است وضعیت وی از حیث حصول اعاده حیثیت و شمول مرور زمان نسبت به جرم قبلی بررسی شود؟

طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، ملاک اعمال مقررات تکرار جرم، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا 6 و نیز ارتکاب جرم تعزیری از همین درجات از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است، بنابراین نوع جرم سابق منظور نیست بلکه مجازات مندرج در حکم مورد نظر است.

آیا موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شامل جرایم تعزیری مستمر همچون تصرف عدوانی می‌شود یا خیر؟

سقوط حق شکایت کیفری مذکور در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 منصرف به جرایم آنی است نه جرایم مستمر؛ بنابراین در جرایمی نظیر تصرف عدوانی، مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادی جرم است،‌ حق تعقیب کیفری برای شاکی و متضرر از جرم کماکان باقی است و مشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد مرقوم در فوق نمی‌‌شود.

منبع : روزنامه حمایت