رای شماره 155 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2-5 ماده بخشنامه شماره 96 25805 30 100-نیرو وزارت 7 5 1396

رای شماره 155 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2-5 ماده بخشنامه شماره 96 25805 30 100-نیرو وزارت 7 5 1396

١/٣/١٣٩٨ ٩٧٠٠٩٩٨ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠١55 مورخ ١٣٩٨/٢/١٠ با موضوع: « ابطال بند ٢ـ 5 ماده ٢ بخشنامه شماره ٩6/٢5٨٠5/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩6/5/٧ وزارت نیرو » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/٢/١٠ شماره دادنامه: ١55 شماره پرونده : ٩٩٨/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای خلیل کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢ـ5 ماده٢ بخشنامه شماره ٩6/٢5٨٠5/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩6/5/٧ وزارت نیرو

گردش کار: آقای خلیل کریمی به موجب دادخواستی ابطال بند ٢ـ 5 ماده ٢ بخشنامه شماره ٩6/٢5٨٠5/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩6/5/٧

وزارت نیرو را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد به استحضار می رساند: مطابق جزء (ث) از ماده ٨٨ قانون برنامه ششم توسعه، دولت در 6 بند مکلف شده طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادتھای رزمندگان ھشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبھه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (٢5 (%جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و ھمسران و فرزندان آنان تسھیلات رفاھی، معیشتی، بھداشتی، درمانی و فـرھنگی ارائـه نماید که در بند 5 از آن جزء بھره مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی عنـوان شده است. براساس قانون مـذکور اینجانب طی نامه شماره ١٧/٩/٨٢٠/٧٠٧54 ـ ١٣٩6/٨/١٠ مدیرکل بنیاد شھید و امور ایثارگران استان کردستان جھت بھره مندی از مزایای انشعاب برق رایگان به شرکت توزیع برق استان معرفی شدم که علیرغم ثبت نامه شماره 66٠6 ـ ١٣٩6/٨/٢١ در دبیرخانه آن شرکت و پیگیری لازم متأسفانه به استناد بند ٢ـ 5 ماده ٢ بخشنامه شماره ٩6/٢5٨٠5/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩6/5/٧ وزیر نیرو که برخلاف قانون ارائه خدمات انشعاب برق رایگان به جانبازان ٢5 درصد و بالاتر را مجاز نموده از ارائه خدمات به اینجانب استنکاف نموده لذا به ناچار جھت خرید انشعاب مجبور به پرداخت مبلغ ١5/٢٠٠/٠٠٠ شده ام. لذا با عنایت به موارد معنونه فوق به دلیل مغایرت بخشنامه وزیر با جزء (ث) از ماده ٨٨ قانون برنامه ششم توسعه تقاضای ابطال بخشنامه به انضمام جبران کلیه خسارتھای ناشی از تأخیر در اجرای قانون و ھزینه ھای دادرسی مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شرکت مادرتخصصی توانیر

با سلام

 بدینوسیله ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و اعمال بخشودگی ھای مربوطه در سال ١٣٩6 به شرح زیر جھت ابلاغ به شرکتھای برق منطقه ای و شرکتھای توزیع نیروی برق اعلام می گردد. کلیه این شرکتھا موظفند بار مالی ناشی از اعطای تخفیفات و بخشودگی ھا و اجرای این ضوابط را جھت دریافت مابه التفاوت مطابق مفاد قانون حمایت از صنعت برق و سایر قوانین مرتبط به آن شرکت اعلام نمایند. مقتضی است با نظارت آن شرکت، نسبت به اجرای دقیق ضوابط اقدام گردد:

........

٢ـ بخشودگی ھای ھزینه برقراری انشعاب برق

.................

٢ـ 5 ـ جانبازان با درصد جانبازی بیست و پنج درصد (٢5 (%و بالاتر، آزادگان و ھر یک از اعضای خانواده معظم شھدا، اسرا و مفقودالاثرھا (شامل ھمسر، فرزندان و والدین) معرفی شده از طرف بنیاد شھید و امور ایثارگران که فاقد مسکن یا دارای مسکن نامناسب می باشند به استناد تبصرهھای (١ (و (٢ (ماده (٣ (و تبصره ذیل ماده (6 (قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از پرداخت ھزینه برقراری انشعاب برق (ستونھای یک و دو جدول شماره یک پیوست بخشنامه شماره ٩5/٢4٧٢٨/٢٠/١٠٠ ـ ١٣٩5/5/٢4 (برای یک بار و یک واحد مسکونی تا حد کنتور ٢5 آمپر تک فاز در مناطق غیرگرمسیر و برای مناطق گرمسیر ٢5 آمپر سه فاز (مازاد به عھده متقاضی) معاف ھستند. در خصوص جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این بند که قبل از فوت از معافیت مذکور استفاده نکرده اند.  این

معافیت به ھمسران آنان که مسئولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عھده دار می باشند و یا به قیم قانونی به نام فرزندان آنان اعطا می گردد. ضمناً در خصوص جانبازان و آزادگان متأھل متوفی که دارای فرزند نباشند، معافیت مذکور به ھمسر آنان ارائه می گردد.

فرزندان جانبازان ھفتاد درصد (٧٠ (%و بالاتر فاقد مسکن در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده باشند، از این معافیت برخوردار می باشند.»

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ٩٧/٣٠٢٢٣/4١٠ ـ ١٣٩٧/6/١٧ توضیح داده است که:

« قضات محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 موضوع: دادخواست آقای خلیل کریمی مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره ٩6/٢5٨٠5/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩6/5/٧ وزیر نیرو سلام علیکم

با احترام در خصوص دادخواست آقای خلیل کریمی مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره ٩6/٢5٨٠5/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩6/5/٧ وزیـر نیرو مـوضوع کلاسه پـرونده ٩٧٠٠٩٩٨ و شمـاره بایگانی 5٣564 مـواردی را بـه شرح زیر بـه استحضار می رساند:

بر اساس بند «ث» ماده «٨٨ «قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادتھای رزمندگان ھشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبھه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (٢5 (%جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و ھمسران و فرزندان آنان تسھیلات رفاھی، معیشتی، بھداشتی،درمانی و فرھنگی ارائه نماید. یکی از این تسھیلات، مطابق ردیف «5 «بند مذکور، بھره مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی می باشد. لذا با توجه به اینکه در ردیفھای بودجه سال ١٣٩6 اعتبار ویژه ای برای واگذاری انشعاب رایگان به جانبازان زیر بیست و پنج درصـد (٢5 (%جـانبازی و آزادگـان بـا کمتر از شش مـاه سـابقه اسارت و ھمسران و فرزندان آنان  در نظر گرفته نشده است و بر اساس بند «ث» ماده «٧ «قانون برنامه ششم توسعه، کلیه تصویب نامه ھا، بخشنامه ھا و دستورالعمل ھا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بوده کل کشور تأمین شده باشد و با عنایت به اینکه اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعھد زائد به اعتبار محسوب می شود، لذا معافیت مذکور در بخشنامه شماره ٩6/٢5٨٠5/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩6/5/٧ لحاظ نشده است .»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٢/١٠ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بـه موجب بند (ث) مـاده ٨٨ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمھوری اسلامی ایران مقرر شده: دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادتھای رزمندگان ھشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبھه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و ھمسران و فرزندان آنان، به ارائه برخی تسھیلات رفاھی، معیشتی، بھداشتی، درمانی و فرھنگی اقدام نماید که بھره مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی از جمله موارد آن می باشد، بنابراین بند ٢ـ 5 بخشنامه شماره ٩6/٢5٨٠5/٣٠/١٠٠ ـ ١٣٩6/5/٧ وزیر نیرو که بر اساس آن معافیت از پرداخت ھزینه انشعاب برق به جانبازان با درصد جانبازی بیست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شھدا اختصاص یافته و رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبھه و جانبازان زیر بیست و پنج درصد جانبازی را در شمول این معافیت قرار نداده، دامنه شمول حکم قانونگذار را محدود کرده است. به ھمین جھت بند ٢ـ 5 بخشنامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی